0912 5555 255
2,800,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 111 70 78
ویژه
2,700,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0912 1111 934
2,300,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 111 34 05
1,600,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0912 47 55555
ویژه
1,350,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0912 477 4444
ویژه
1,300,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0912 161 0 161
900,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 115 66 00
650,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 200 8007
620,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 1003 704
550,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0912 118 10 17
480,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 2900 600
450,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0903 2000000
2,800,000,000 تومان
دائمی/ در حد صفر
شرایط اقساط
0937 10 77777
تماس بگیرید
اعتباری/ در حد صفر
0936 7 555555
ویژه
تماس بگیرید
دائمی/ در حد صفر
FirstBannerAltInHome خرید سیم کارت همراه اول
شرایط اقساط مناسب خود را انتخاب کنید.
0912 106 85 85
اقساط 4 ماهه
4 ماهه
5 ماهه
6 ماهه
7 ماهه
8 ماهه
9 ماهه
10 ماهه
30%
40%
50%
60%
مبلغ سیم کارت:
192.333.000 تومان
پیش پرداخت:
192.000 تومان
مانده:
2.333.000 تومان
درصد سود:
3.5%
سود ماهانه:
مجموع سود:
2.333.000 تومان
تعداد اقساد:
192.333.000 تومان
بهای تمام شده:
192.000 تومان
پرداخت ماهانه:
2.333.000 تومان

شرایط خرید اقساطی سیم کارت

جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .