0912 5555 255
2,800,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 1111 934
2,300,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0903 2000000
1,900,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 434 34 34
1,645,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 100 66 11
1,600,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 161 0 161
900,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 82 11111
900,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0935 1 2 3 4 567
750,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 6 55555 0
750,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 141 44 11
650,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 115 66 00
650,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
0912 200 8007
620,000,000 تومان
دائمی/ کارکرده
شرایط اقساط
FirstBannerAltInHome خرید سیم کارت همراه اول
شرایط اقساط مناسب خود را انتخاب کنید.
0912 106 85 85
اقساط 4 ماهه
4 ماهه
5 ماهه
6 ماهه
7 ماهه
8 ماهه
9 ماهه
10 ماهه
30%
40%
50%
60%
مبلغ سیم کارت:
192.333.000 تومان
پیش پرداخت:
192.000 تومان
مانده:
2.333.000 تومان
درصد سود:
3.5%
سود ماهانه:
مجموع سود:
2.333.000 تومان
تعداد اقساد:
192.333.000 تومان
بهای تمام شده:
192.000 تومان
پرداخت ماهانه:
2.333.000 تومان

شرایط خرید اقساطی سیم کارت

جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .